Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  11luyen_chu_o.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  QĐ thuyen chuyen GV

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Đình Lợi (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:04' 14-07-2012
  Dung lượng: 90.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THANH HÓA

  Số: 3678/2011/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Thanh Hóa, ngày 08 tháng 11 năm 2011
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận
  và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính
  các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập


  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2005 của Chính phủ;
  Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 522/TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2011,

  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.
  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 QĐ;
  - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
  - TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
  - Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy;
  - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
  - CVP, các PCVP UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, THKH (2).
  
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH


  Trịnh Văn Chiến (đã ký)
  
  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  QUY ĐỊNH
  Về việc ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận
  và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính
  các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập
  (kèm theo Quyết định số 3678 /2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011
  của UBND tỉnh Thanh Hoá)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  1. Quy định này quy định về việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính (sau đây gọi chung là cán bộ, giáo viên) các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) công lập trong nội bộ các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) và giữa các huyện trên địa bàn tỉnh.
  2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý giáo dục và cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn tỉnh.
  Điều 2. Những nguyên tắc chung
  1. Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật trong việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên.
  2. Điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu đội ngũ cán bộ, giáo viên, biên chế được giao của từng đơn vị và theo đúng quy định hiện hành.
  3. Đảm bảo sự ổn định và phát triển đối với từng trường học, trong từng huyện và phạm vi toàn tỉnh.
  4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, giáo viên trong phạm vi từng trường, từng huyện và phạm vi toàn tỉnh.
  5. Thời gian điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, giáo viên
   
  Gửi ý kiến